Qeveria e Kosovës

Qeveria mban mbledhje elektronike, merr këto vendime

Qeveria e Kosovës ka zhvilluar sot mbledhjen elektronike në të cilën ka marrë tri vendime.

Zyra e Kryeministrit njofton se qeveria ka miratuar Kornizën Afatmesme të Shpenzimeve (KASH) për vitet 2025-2027, që paraqet dokumentin kryesor mbi bazën e të cilit do të hartohet Buxheti Vjetor për vitin 2025.

“Qëllimi kryesor i KASH-it është që të ofrojë një analizë të bazuar të mjedisit makroekonomik në vend, për të vendosur kështu bazën për planifikimet buxhetore për vitet që vijnë në përputhje me prioritetet strategjike të Qeverisë”, thuhet në njoftim, transmeton Telegrafi.

Sipas njoftimit, qeveria ka miratuar raportin tremujor të Buxhetit për vitin 2024, i cili përmban një përmbledhje të trendëve kryesore të të hyrave dhe shpenzimeve buxhetore përgjatë periudhës së këtij tremujori të vitit 2024.

“Raporti përmban edhe analiza përmbledhëse të periudhës përkatëse, pasqyron të hyrat sipas institucioneve mbledhëse në nivelin qendror dhe lokal, detaje mbi të hyrat sipas llojit të tatimeve, si dhe krahasimet me periudhat paraprake dhe projeksionet buxhetore”.

Po ashtu Qeveria në mbledhjen e sotme ka miratuar Programin e Borxhit Shtetëror për vitet 2025-2027.

“Në këtë dokument pasqyrohen zhvillimet e fundit në parametrat e borxhit shtetëror, vlerësohen rreziqet kryesore që ndërlidhen me strukturën e borxhit shtetëror dhe përcaktohen objektivat afatmesme të menaxhimit të borxhit shtetëror”, thuhet në njoftim. /Telegrafi/