Mblidhet Qeveria

Qeveria e Kosovës sot do të mbaj mbledhjen e saj të rregullt në orën 14:00. Në këtë mbledhje ku në rend dite janë 17 pika do të shqyrtohen një sërë propozimesh, në mesin e tyre edhe ” Shqyrtimi i Projektligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr.03/L-173 për Financimin e Subjekteve Politike”

Po ashtu do të bëhet edhe shqyrtimi i projekt rregullores për procedurat e emërimit në pozita të larta drejtuese në shërbimin civil të Republikës së Kosovës dhe kërkesa e Zyrës për Çështje të Komuniteteve për ndarje të buxhetit shtesë.

Rendi i ditës:

 1. Shqyrtimi i Propozim-vendimit për ndryshimin dhe plotësimin e Programit Legjislativ të vitit 2018 të Qeverisë së Republikës së Kosovës
 2. Shqyrtimi i Projektligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr.03/L-173 për Financimin e Subjekteve Politike
 3. Shqyrtimi i Projektligjit për Produktet Biocide
 4. Shqyrtimi i Projekt Rregullores për Procedurat e Emërimit në Pozita të Larta Drejtuese në Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës
 5. Shqyrtimi i Draftit të Koncept Dokumentit për Teatrot
 6. Shqyrtimi i Draftit të Koncept Dokumentit për Valën e Racionalizimit dhe Vendosjes së Vijave të Llogaridhënieve për Agjencitë të cilat Funksionojnë në Kuvendin e Kosovës
  7. Shqyrtimi i Kërkesës së Zyrës për Çështje të Komuniteteve në Zyrën e Kryeministrit për ndarje të buxhetit shtesë.
 7. Shqyrtimi i Propozim-vendimit për ndryshimin dhe plotësimin e vendimit të Qeverisë nr.11/64 të datës 16 dhjetor 2015
 8. Shqyrtimi i Propozim-vendimit Përfundimtar për shpronësim të pronave të paluajtshme (ish shoqërore KBI “Ereniku”) të cilat preken nga realizimi i Projektit- Ndërtimi i “Zonës së Veçantë Ekonomike Amerikane”, Zona Kadastrale Gjakovë, Komuna Gjakovë
 9. Shqyrtimi i Propozim-vendimit Përfundimtar për shpronësim të pronës së paluajtshme nr.532-2 të ish Radio Televizionit të Prishtinës, për realizimin e projektit për ndërtimin e fushës së sportit “Stadiumi Sintetik” për nevoja të qytetarëve të Komunës së Drenasit
 10. Shqyrtimi i Propozim-vendimit Përfundimtar për shpronësim të pronave të paluajtshme dhe “Objektit Afarist- Përdhes” ish Barnatorja e qytetit në Prishtinë për nevoja të akomodimit të institucioneve shtetërore të Republikës së Kosovës
 11. Shqyrtimi i Propozim-vendimit për ndryshimin dhe plotësimin e Vendimit nr.08/33 të datës 28 shkurt 2018, i ndryshuar dhe plotësuar me Vendimin nr.17/38
 12. Shqyrtimi i Propozim-vendimit për caktimin e lartësisë së kompensimit të anëtarëve të Bordit të Drejtorëve të Ndërmarrjes së Re Energjetike të Kosovës Sh.A/NKEC
 13. Shqyrtimi i Nismës për negocimin e Marrëveshjes financiare trepalëshe ndërmjet Bashkimit Evropian, Kosovës dhe Malit të Zi për vitin 2017, për programin e Bashkëpunimit Ndërkufitar IPA II ndërmjet Kosovës dhe Malit të Zi
 14. Shqyrtimi i Nismës për negocimin e Marrëveshjes për shmangien e Tatimit të Dyfishtë lidhur me Tatimin në të Hyra dhe Kapital si dhe Parandalimin e Evazionit Fiskal ndërmjet Qeverisë së Republikës së Kosovës dhe Shtetit të Belgjikës
 15. Shqyrtimi i Nismës për negocimin e Marrëveshjes së financimit për Projektin e Forcimit të Sektorit Financiar ndërmjet Qeverisë së Republikës së Kosovës dhe Asociacionit Ndërkombëtar për Zhvillim.
 16. Të ndryshme