Task forca për ajrin i propozon Qeverisë ndalimin e përdorimit të thëngjillit për ngrohje në institucionet publike

Nën udhëheqjen e koordinatorit të task forcës për mbrojtjen e ajrit nga ndotja, u.d ministrit të Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, Fatmir Matoshi, është mbajtur takimi i radhës i Task Forcës për mbrojtjen e ajrit nga ndotja.

Gjatë këtij takimi, me propozim të u. d ministrit Matoshi, përfaqësuesit ndërministror të Task Forcës kanë aprovuar propozim vendimin për ndalimin e përdorimit të thëngjillit për ngrohje ne objektet e institucioneve publike, i cili do të procedohet për miratim në Qeveri.

U.d ministri Matoshi ka thënë se vendimi për ndalimin e përdorimit të thëngjillit për ngrohje në objektet e institucioneve publike ka për qëllim reduktimin e ndotjes së ajrit.

Në konferencën për media të mbajtur pas këtij takimi u.d ministri Matoshi ka prezantuar hapat që MMPH është duke ndërmarrë në përmirësimin e cilësisë së ajrit në vend, veprimet e task forcës dhe ministrive anëtare të kësaj task force.

“ MMPH më qëllim të reduktimit të ndotjes së ajrit, ka dërguar në qeveri dhe kuvend projektligjin për mbrojtjen e ajrit nga ndotja, po ashtu qeveria e Kosovës ka miratuar planin e veprimit për përmirësimin e cilësisë së ajrit në vend”, tha Matoshi.

Matoshi ka prezantuar edhe projektet që MMPH-ja është duke realizuar së bashku me JICA japoneze dhe MMC-në në fushën e ajrit, duke përfshirë hulumtimin e JICA-s rreth ndotësve në vend, rezultatet e të cilit do të dalin në fillim të muajit nëntor, rehabilitimin e stacioneve të matjes së cilësisë së ajrit nga JICA dhe MCC.

U. d ministri Matoshi tregoi se MMPH-ja me përkrahjen e Komisionit Evropian ka instaluar softverin qendror për mbledhjen e të dhënave të cilësisë ajrit nga stacionet monitoruese dhe paraqiten e tyre ne kohë reale. http://ihmk-rks.net/t/?page=1,21

Ndër tjerash u.d ministri Matoshi tregoi për veprimet që kanë ndërmarrë ministritë përkatëse të Task Forcës për mbrojtjen e ajrit nga ndotja duke përmendur kështu ndalimin e përdorimit të thëngjillit për ngrohje në institucione edukativo arsimore nga MASHT, angazhimin e MZHE-së në shtrirjen e rrjetit të ko-gjenerimit dhe ndërrimin e filtrave të TC Kosova B.

Po ashtu u.d ministri Matoshi tregoi se Ministria e Infrastrukturës do të vazhdojë angazhimin në zbatimin e udhëzimit për kontrollimin e gazrave të veturave, me rastin e kontrollimit teknik të automjeteve si dhe fillimin e vendosjes së pullave ambientale nga janari i vitit 2019 ndërsa Policia e Kosovës do të asistojë Inspektoret e Komisionit për Miniera dhe Minerale për ndalimin e eksploatimit dhe shitjes së thëngjillit siç parashihet edhe me ligjin për miniera.

Sipas Matoshit edhe Ministria e Shëndetësisë do të punojë në informimin e qytetarëve për pasojat e përdorimit të thëngjillit për ngrohje dhe rëndësinë e mbrojtjes se ajrit nga ndotja.

Në fund u. d Ministri Matoshi deklaroi se pas prezantimit të rezultateve preliminare nga JICA mbi ndotësit kryesor të ajrit ne sipas nevojës do të ndërmarrin edhe veprime tjera komfor legjislacionit në fuqi.