Shqipëri

Shqipëria me rritje ekonomike 4.84 për qind në 2022, kryeson ndërtimi, bujqësia me rënie

Ekonomia shqiptare shënoi rritje prej 4.84 për qind, në vitin 2022 krahasuar me vitin 2021, sipas vlerësimeve paraprake të institutit të statistikave INSTAT.

Në krahasim me një vit më parë, kur zgjerimi ishte 8.91 për qind, ritmet e rritjes janë përgjysmuar, por trendi i lartë i 2021 erdhi pas rënies që vendi shënoi në 2020-n, si rrjedhojë e pasojave që dha në ekonomi pandemia e Covid-19.

Me përjashtim të tremujorit të dytë, ndërtimi ka udhëhequr vazhdimisht rritjen, së bashku me tregtinë, transportin, aktivitetet financiare, ndërsa më dobët ka rezultuar ndërtimi.

Ekonomia u rrit me 6.96 për qind në tremujorin e parë. Në të dytin, zgjerimi u ngadalësua për shkak të pasojave të sulmeve të Rusisë ndaj Ukrainës, duke zbritur në 3.1 për qind. Në tremujorin e tretë, zgjerimi ishte rreth 4.93 për qind, i ndihmuar nga turizmi, ndërsa në të katërtin rezultoi 4.73 për qind.

Në krahasim me publikimet e mëparshme, INSTAT ka rishikuar në rritje ecurinë e ekonomisë për tre tremujorët e parë të vitit.

Sipas INSTAT, Produkti i Brendshëm Bruto (PBB) në tremujorin e katërt të vitit 2022 vlerësohet me rritje prej 4.73% për qind, kundrejt tremujorit të katërt të vitit 2021. Kontribut pozitiv kanë dhënë degët:

Ndërtimi me +1,69 pikë përqindje, Tregti, Transport, Akomodim dhe Shërbim ushqimor me +0,96 pikë përqindje, Administrata publike, Arsimi dhe Shëndetësia me +0,88 pikë përqindje, Industri, Energji dhe Uji me +0,70 pikë përqindje, Aktivitete të pasurive të paluajtshme me +0,54 pikë përqindje, Informacioni dhe Komunikacioni me +0,47 pikë përqindje, Aktivitete Financiare dhe të Sigurimit me +0,26 pikë përqindje.

Negativisht kontribuuan aktivitetet: Arte, argëtim dhe çlodhje; aktivitete të tjera shërbimi me -0,42 pikë përqindje, Bujqësi, Pyje dhe Peshkim me -0,12 pikë përqindje, Aktivitete profesionale dhe Shërbime administrative me -0,09 pikë përqindje.

Sipas INSTAT, degët kryesore të ekonomisë, për tremujorin e katërt të vitit 2022, krahasuar me tremujorin e katërt të vitit 2021, shfaqen si më poshtë:

Aktiviteti i Bujqësisë, Pyjeve dhe Peshkimit pati një rënie me 0.11 për qind. Aktiviteti i Industrisë, Energjisë dhe Ujit pati një rritje me 6.18 për qind. Aktiviteti i Ndërtimit pati një rritje me 14.44 për qind. Grupi i aktiviteteve Tregti, Transport, Akomodim dhe Shërbim ushqimor pati një rritje prej 5.61 për qind.

Grupi i aktiviteteve Informacioni dhe Komunikacioni u shfaq me rritje prej 13.79 për qind. Aktiviteti Financiar dhe i Sigurimit ka shënuar një rritje prej 12,97%. Aktiviteti i Pasurive të Paluajtshme ka shënuar një rritje prej 9.36 për qind.

Grupi i Aktiviteteve profesionale dhe Shërbime administrative u shfaq me një rënie prej 1.24 për qind. Grupi i aktiviteteve të Administratës Publike, Arsimit dhe Shëndetësisë u shfaq me rritje prej 6.77 për qind. Grupi i aktiviteteve Arte, argëtim dhe çlodhje, Aktivitete të tjera shërbimi pati një rënie me 14.81 për qind. Taksat Neto mbi produktet u ulën me 1.04 për qind.

Bie konsumi i qeverisë, rritet i popullatës

Komponentët kryesorë të PBB–së me metodën e shpenzimeve, për tremujorin e katërt të vitit 2022, krahasuar me tremujorin e katërt të vitit 2021, shfaqen si më poshtë:

Konsumi final i popullatës, i cili përbën peshën kryesore të shpenzimeve në ekonomi u rrit me 4.49 për qind.

Konsumi final i qeverisë pësoi rënie me 2.98 për qind.

Komponenti i Formimit bruto të kapitalit fiks pësoi rritje me 9.81 për qind.

Eksportet e mallrave dhe shërbimeve u rritën me 0.59 për qind, ndërsa importet e mallrave dhe shërbimeve u rritën me 3.15 për qind.