Të rinjtë kosovarë përgjigjen se deri në ç’masë përbën feja identitetin tuaj kombëtar?

Të rinjtë e konsiderojnë fenë si një zgjedhje personale, ndërsa përkatësinë kombëtare si diçka që nuk mund të përcaktohesh se kujt i takon.