Të hënën në Kuvend shkon projektligji për Ushtrinë e Kosovës

Zyra për media dhe marrëdhënie me publikun e Kuvendit të Kosovës, përmes një njoftimi për media bën të ditur se të hënën do të vazhdojë seanca plenare e Kuvendit, e ndërprerë muajin e shkuar.

Të hënën, më 15 tetor në orën 10:00, do të vazhdojë seanca plenare e Kuvendit, me pikat e mbetura, thuhet në njoftimin e Zyra për media dhe marrëdhënie me publikun të Kuvendit.

Po të hënën, por në orën 9:00, Kryesia e Kuvendit të Republikës së Kosovës do të mbajë mbledhjen e radhës me kryetarët e grupeve parlamentare. Sipas njoftimit për media, në rend të ditës së saj do të ketë:

Miratimi i procesverbaleve nga mbledhjet e mëparshme të Kryesisë së Kuvendit,

Përgatitjet për seancë plenare:

Koha për deklarime jashtë rendit të ditës,

Koha për pyetje parlamentare,

Miratimi i procesverbalit nga seanca e mëparshme,

Shqyrtimi i Projektligjit për ratifikimin e Marrëveshjes për Sigurime Sociale ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Konfederatës së Zvicrës,

Shqyrtimi i Projektligjit për ratifikimin e Marrëveshjes për Sigurime Sociale ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Mbretërisë së Belgjikës,

Shqyrtimi i Projektligjit për ratifikimin e Traktatit që themelon komunitetin e transportit,

Shqyrtimi i Projektligjit nr. 06/L-078 për Ratifikimin e “Marrëveshjes Bilaterale ndërmjet Qeverisë së Republikës së Kosovës dhe Qeverisë së Dukatit të Madh të Luksemburgut në kuadër të Projektit të bashkëpunimit zhvillimor, KSV/019: asistencë teknike në kontekstet e integrimit evropian”,

Shqyrtimi i Projektligjit nr. 06/L-103 për Ratifikimin e ndryshimit dhe plotësimit nr. 1 të Marrëveshjes financiare për IPA 2015 ndërmjet Kosovës dhe Bashkimit Evropian,

Shqyrtimi i parë i Projektligjit për plotësim-ndryshimin e Kodit të Procedurës Penale të Republikës së Kosovës,

10. Shqyrtimi i parë i Projektligjit për Ministrinë e Mbrojtjes,

11. Shqyrtimi i parë i Projektligjit për Forcën e Sigurisë së Kosovës,

12. Shqyrtimi i parë i Projektligjit për shërbim në Forcën e Sigurisë së Kosovës,

13. Shqyrtimi i parë i Projektligjit për tatimin në të ardhurat e korporatave,

14. Shqyrtimi i parë i Projektligjit për tatimin në të ardhurat personale,

15. Shqyrtimi i parë i Projektligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 03/L-176 për Hetim Parlamentar,

16. Shqyrtimi i parë i Projektligjit për Inspektoratin e punës,

17. Shqyrtimi i parë i Projektligjit për mbrojtjen e ajrit nga ndotja,

18. Shqyrtimi i parë i Projektligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për rregullimin e shërbimeve të ujit,

19. Shqyrtimi i parë i Projektligjit për mbrojtjen e vlerave të Luftës së UÇK-së,

20. Shqyrtimi i parë i Projektligjit për pagat në sektorin publik,

21. Shqyrtimi i parë i Projektligjit për organizimin dhe funksionimin e Administratës Shtetërore dhe të agjencive të pavarura,

22. Shqyrtimi i parë i Projektligjit për zyrtarët publik,

23. Shqyrtimi i parë i Projektligjit për transmetuesin publik të Kosovës,

24. Shqyrtimi i parë i Projektligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 05/L-075 për parandalimin dhe sanksionimin e dhunës dhe dukurive negative në ngjarjet sportive,

25. Shqyrtimi i parë i Projektligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr. 2004/22 për Kinematografinë,

26. Shqyrtimi i parë i Projektligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 04/L-065 për të drejtat e autorit dhe të drejtat e përafërta,

27. Shqyrtimi i parë i Projektligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 04/L-097 për bibliotekat,

28. Shqyrtimi i parë i Projektligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 02/L-88 për Trashëgiminë Kulturore,

29. Shqyrtimi i parë i Projektligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr. 05/L -090 për Sponsorizime në fushën e kulturës, rinisë dhe sportit,

30. Shqyrtimi i parë i Projektligjit nr.06/L-115 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr. 2003/24 Ligji i Sportit ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin nr. 04/L-075 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 2003/24 për Sport,

31. Shqyrtimi i parë i Projektligjit për peticione,

32. Shqyrtimi i dytë i Projektligjit nr. 06/L-049 për inovacion shkencor dhe transfer të dijes dhe teknologjisë,

33. Shqyrtimi i dytë i Projektligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr.04/L-036 për Statistikat Zyrtare të Republikës së Kosovës,

34. Shqyrtimi i dytë i Projektligjit për Ndërmarrjet Sociale,

35. Shqyrtimi i Raportit vjetor të Qeverisë për funksionimin e sistemit të kontrollit të brendshëm të financave publike në sektorin publik të Kosovës për vitin 2017,

36. Shqyrtimi i Raportit të Auditimit të Kompanisë Regjionale të Ujësjellësit Prishtina Sh. A për vitin 2017,

37. Shqyrtimi i Raportit vjetor mbi gjendjen në Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës për vitin 2017,

38. Shqyrtimi i Raportit vjetor i punës së Agjencisë Kosovare të Privatizimit për vitin 2017,

39. Emërimi i kryesuesit dhe anëtarëve të Bordit Drejtues të Fondit të Kursimeve Pensionale të Kosovës,

40. Emërimi i kryetarit të Komisionit Rregullativ të Prokurimit Publik,

41. Emërimi i 7 (shtatë) anëtarëve të Këshillit të Kosovës për trashëgimi Kulturore,

42. Shkarkimi i z. Shqiprim Pula nga pozita e anëtarit të Bordit të Autoritetit Rregullator të komunikimeve elektronike dhe postare,

43. Formimi i Komisionit Ad-hoc për përzgjedhjen e kandidatëve për një (1) anëtar të Komisionit të Pavarur për Media nga radha e komunitetit jo-shumicë,

44. Formimi i Komisionit Ad-hoc për përzgjedhjen e kandidatëve për një (1) anëtar të Bordit të Radiotelevizionit të Kosovës nga radha e komunitetit serb.

Shqyrtimi i propozimeve dhe kërkesave