Gjykata Themelore në Prishtinë

Prishtinë, dënohet me 7 vite burgim për vjedhje në një pompë derivatesh

Gjykata Themelore në Prishtinë ka shpallur aktgjykimin dënues kundër të akuzuarit B.K., për veprat penale “Grabitje” dhe “Mbajtja në pronësi, kontroll, ose posedim të paautorizuar të armëve”.

B.K., është dënuar me 7 vite burgim për veprën penale “grabitje”, ndërsa për armëmbajtje pa leje gjykata i shqiptoi dënim me gjobë prej 1 mijë eurosh.

I akuzuari B.K., “është shpallur fajtor dhe është dënuar me dënim me burg në kohëzgjatje prej 7 (shtatë) viteve për veprën  penale në bashkëkryerje, Grabitje nga neni 317 paragrafi 3 lidhur me nenin 31 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës, në të cilin dënim i llogaritet edhe koha e kaluar në paraburgim nga data 04.03.2020 deri me datë 08.12.2022, ndërsa  për  veprën penale, dispozitivi Mbajtja në pronësi, kontroll, ose posedim të paautorizuar të armëve nga neni 374 paragrafi 1 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës, gjykata i shqiptoi dënim gjobë në shumën prej 1000 (njëmijë) euro”, thuhet në njoftimin e gjykatës.

I akuzuari B.K., “detyrohet që të dëmtuarit S.G  t’ia paguajë dëmin në shumë prej 280 euro, pas plotfuqishmërisë së aktgjykimit, ndërsa sa i përket të dëmtuarës “Exfis” e njëta udhëzohet në kontest të rregullt juridiko civil, i akuzuari po ashtu detyrohet që të paguajë shpenzimet gjyqësore sipas fletë shpenzimit të kësaj gjykate në shum֝ën  prej 500 euro, ndërsa në Fondin e viktimave shumën prej 50 euro”, thuhet në njoftim. 

Me aktvendim të veçantë të akuzuarit B.K i vazhdohet masa e paraburgimit deri në plotfuqishmëri të aktgjykimit, por jo më gjatë se dënimi i shqiptuar.

Kundër këtij aktgjykimi, palët kanë të drejtën e ushtrimit të ankesës, në Gjykatën e Apelit të Kosovës, përmes Gjykatës Themelore në Prishtinë.