Kuvendi i Kosovës

Kuvendi për nëntë muaj për paga e mëditje shpenzoi mbi 4.6 milionë euro

Sekretari i Kuvendit të Kosovës, Ismet Krasniqi, ka thënë se shpenzimet e Kuvendit për nëntëmujorin e këtij vitin kapin shifrën e mbi 5 milionë euro ose 55 për qind të buxhetit të përgjithshëm, raporton Ekonomia Online.

Në Komisionin për Buxhet, Punë dhe Transfere, Krasniqi tha se për paga dhe shtesa janë shpenzuar 67 për qind e buxhetit ose më shumë se 4.6 milionë euro.

“Shpenzimet për nëntëmujorin e vitit 2022 për katër programet e lartcekura janë: 5.409.389,92 €, ose 55.92% e buxhetit vjetor dhe atë si vijon: Paga dhe shtesa shuma prej 4,677,839€ ose 67.73% e buxhetit vjetor; Mallra dhe shërbime 589,662.25€ ose 32.45 e buxhetit vjetor; Shpenzime komunale 130,898.19€ ose 65.45% e buxhetit vjetor; Subvencionet dhe transferet 9,780.44 ose 13.97% e buxhetit vjetor, dhe Shpenzimet kapitale 1,210€ ose 0.18% e buxhetit vjetor, raporton EO.

“Aktualisht jemi ne pritje të raportit të Komisionit të pranimit për projektin Krijimi i Qendrës së të Dhënave me një pagesë rreth 150,000€, ndërsa projekti i pajisjeve të sallës plenare do të deklarohet si kursim dhe se do te jete e nevojshme që të buxhetohet edhe në vitin e ardhshëm”.