LAJMI I FUNDIT

Kosova dhe BE-ja mbajtën takimin e pestë të Nën-Komitetit të MSA-së për bujqësinë

Përfaqësuesit e Kosovës dhe të Komisionit Evropian u takuan në platformë virtuale për të diskutuar zhvillimet në fushat e bujqësisë, zhvillimit rural, peshkimit, sigurisë ushqimore, veterinarisë dhe çështjeve fitosanitare.

Diskutimi u mbajt në kuadrin e Marrëveshjes së Stabilizim-Asociimit (MSA), e cila hyri në fuqi në prill 2016.

Diskutimi përfshiu një gamë të gjerë temash, duke përfshirë politikat, zhvillimet legjislative dhe ekzekutive në sektorin e bujqësisë dhe zhvillimit rural në Kosovë, forcimin e kontrolleve të importit të ushqimit dhe kafshëve, sistematizimin e futjes së të dhënave në databazën për identifikimin dhe regjistrimin e kafshëve, shfrytëzimin e tokës dhe konsolidimin e tokës, statistikat e importit dhe eksportit bujqësor, bujqësinë organike dhe performancën e institucioneve përgjegjëse për bujqësinë dhe sigurinë ushqimore.

Gjatë takimit u vlerësua që standardet e BE-së duhet të aplikohen në të gjitha nivelet: në kontrollin e importeve dhe eksporteve, regjistrimin e kafshëve, praktikat e kultivimit të ushqimit, përpunimin e ushqimit, etiketimin e ushqimit dhe në tregti. 

Në garantimin e këtyre standardeve përfshihet një numër i organeve të kontrollit, nga zyrtarët shëndetësorë deri te inspektorët, veterinarët dhe laboratorët. Në Kosovë, këto organe janë vendosur pjesërisht dhe sigurojnë zbatimin detyrues të standardeve të BE-së. 

Bujqësia dhe siguria ushqimore kanë përfituar nga asistenca e konsiderueshme e BE-së deri më tani, duke veçuar kontributin e BE-së në zhvillimin rural dhe në fushën e sigurisë ushqimore.