Kundërshton

VV-ja sërish lëshon seancën, kundërshtohet nga PSD-ja

Lëvizja Vetëvendosje ka lëshuar sallën e Kuvendit në të cilën pritej të vazhdohej seanca e mbetur në gjysmë nga dje.

Në fillim të saj deputetja e Lëvizjes Vetëvendosje, Albulena Haxhiu kërkoi që seanca të filloj me votimin e Projektligjit për plotësim-ndryshimin e Kodit të Procedurës Penale të Republikës së Kosovës.

Me këtë kërkesë nuk u pajtua deputetja nga radhët e PSD-së e cila tha se seanca duhet të vazhdojë me pikën e 15-të aty ku ka mbetur dje.

Rendi i ditës:

6. Votimi i Projektligjit për ratifikimin e Traktatit që themelon komunitetin e transportit,

9. Votimi në parim i Projektligjit për plotësim-ndryshimin e Kodit të Procedurës Penale të Republikës së Kosovës,

13. Votimi në parim i Projektligjit për tatimin në të ardhurat e korporatave,

14. Votimi në parim i Projektligjit për tatimin në të ardhurat personale,

15. Shqyrtimi i parë i Projektligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 03/L-176 për
Hetim Parlamentar,

16. Shqyrtimi i parë i Projektligjit për Inspektoratin e punës,

17. Shqyrtimi i parë i Projektligjit për mbrojtjen e ajrit nga ndotja,

18. Shqyrtimi i parë i Projektligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për rregullimin e
shërbimeve të ujit,

19. Shqyrtimi i parë i Projektligjit për mbrojtjen e vlerave të Luftës së UÇK-së,

20. Shqyrtimi i parë i Projektligjit për pagat në sektorin publik,

21. Shqyrtimi i parë i Projektligjit për organizimin dhe funksionimin e Administratës
Shtetërore dhe të agjencive të pavarura,

22. Shqyrtimi i parë i Projektligjit për zyrtarët publik,

23. Shqyrtimi i parë i Projektligjit për transmetuesin publik të Kosovës,

24. Shqyrtimi i parë i Projektligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 05/L-075 për
parandalimin dhe sanksionimin e dhunës dhe dukurive negative në ngjarjet sportive,

25. Shqyrtimi i parë i Projektligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr. 2004/22 për
Kinematografinë,

26. Shqyrtimi i parë i Projektligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 04/L-065 për të
drejtat e autorit dhe të drejtat e përafërta,

27. Shqyrtimi i parë i Projektligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 04/L-097 për
bibliotekat,

28. Shqyrtimi i parë i Projektligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 02/L-88 për
Trashëgiminë Kulturore,

29. Shqyrtimi i parë i Projektligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr. 05/L -090 për Sponsorizime në fushën e kulturës, rinisë dhe sportit,

30. Shqyrtimi i parë i Projektligjit nr.06/L-115 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr. 2003/24 Ligji i Sportit ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin nr. 04/L-075 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 2003/24 për Sport,

31. Shqyrtimi i parë i Projektligjit për peticione,

32. Shqyrtimi i dytë i Projektligjit nr. 06/L-049 për inovacion shkencor dhe transfer të dijes dhe teknologjisë,

33. Shqyrtimi i dytë i Projektligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr.04/L-036 për Statistikat Zyrtare të Republikës së Kosovës,

34. Shqyrtimi i dytë i Projektligjit për Ndërmarrjet Sociale,

35. Shqyrtimi i Raportit vjetor të Qeverisë për funksionimin e sistemit të kontrollit të brendshëm të financave publike në sektorin publik të Kosovës për vitin 2017,

36. Shqyrtimi i Raportit të Auditimit të Kompanisë Regjionale të Ujësjellësit Prishtina Sh. A për vitin 2017,

37. Shqyrtimi i Raportit vjetor mbi gjendjen në Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës për vitin 2017,

38. Shqyrtimi i Raportit vjetor i punës së Agjencisë Kosovare të Privatizimit për vitin 2017,

39. Emërimi i kryesuesit dhe anëtarëve të Bordit Drejtues të Fondit të Kursimeve Pensionale të Kosovës,

40. Emërimi i kryetarit të Komisionit Rregullativ të Prokurimit Publik,

41. Emërimi i 7 (shtatë) anëtarëve të Këshillit të Kosovës për trashëgimi Kulturore,

42. Shkarkimi i z. Shqiprim Pula nga pozita e anëtarit të Bordit të Autoritetit Rregullator të komunikimeve elektronike dhe postare,

43. Formimi i Komisionit Ad-hoc për përzgjedhjen e kandidatëve për një (1) anëtar të Komisionit të Pavarur për Media nga radha e komunitetit jo-shumicë,

44. Formimi i Komisionit Ad-hoc për përzgjedhjen e kandidatëve për një (1) anëtar të Bordit të Radiotelevizionit të Kosovës nga radha e komunitetit serb,

45. Propozimi i grupeve parlamentare për zëvendësimin e anëtarëve në komisionet parlamentare dhe në atë hetimor,

46. Emërimi i një (1) anëtari në Komisionin Hetimor Parlamentar.