ARKEP

ARKEP fiton kontestin gjyqësor në vlerë 11 milionë euro

“ARKEP ka arritur me sukses të dëshmojë dhe vërtetojë të drejtën e saj” Autoriteti Rregullativ i Komunikimeve Elektronike dhe Postare pas një procesi të gjatë gjyqësor, sot ka pranuar aktgjykimin refuzues nga Gjykata Themelore në Prishtinë ndaj paditësit të ndërmarrjes “Aurora Israphone”, me objekt të kontekstit kompensimi i dëmit për fitimin e humbur.

Sipas ARKEP, ky proces ka filluar që nga viti 2010, ku janë mbajtur një numër mjaftë i madh i seancave gjyqësore, e ku pala paditëse ka kërkuar kompensimin e dëmit në vlerë prej 11 milionë eurosh nga PTK dhe ARKEP. “Në këtë proces ARKEP është përfaqësuar dinjëtetshëm dhe në mënyrë profesionale nga zyrtarët Rrezarta Ajeti dhe Ilir Imeri.

Kështu, pas një periudhe të gjatë të shqyrtimit të kësaj lënde, në të cilin janë trajtuar një numër i konsiderueshëm i provave materiale, ARKEP ka arritur me sukses të dëshmoj dhe vërtetoj të drejtën e saj, si një Rregullator i pavarur dhe i pa anshëm ndaj të gjithë ofruesve të shërbimeve të komunikimeve elektronike që ushtrojnë veprimtarinë e tyre në Republikën e Kosovës”, thuhet në komunikatë.

Në funksion të zbatimit të detyrave dhe përgjegjësive, të cilat dalin nga Ligji për Komunikimet Elektronike, ARKEP thotë se mbetet i përkushtuar në vazhdimësi për rregullimin e tregut mbi bazën e parimeve themelore, të cilat garantojnë konkurrencë efektive, transparencë, mosdiskriminim dhe para së gjithash mbrojtjen e të drejtave të konsumatorit.